نلیسا


ورود هر گونه آشنا ممنوع⚠

با کمی تاخیر #نه_به_خشونت_علیه_زنان

خانمی چقدر قشنگ گفت: حق حضانت برای تو درد زایمان برای من  نام خانوادگی برای تو  زحمت خانواده برای من  سند خانه برای تو بیگاری خانه برای من   چهار عقد برای تو حسرت عشق برای من هزارصیغه برای تو حکم سنگسار برای من  هوس برای تو عفاف برای من  این بود آزادی و برابری حقوق برای زن و مرد. . . زنها حق اعتراض ندارند!!!  آرام بمیر بانو که حتی عکست را پس از مردن بر روی آگهی  ترحیمت نمی زنند!!! ﻧﺎﻣــــــــــﻢ زن ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ … زمانی زنده به گورم می کردی گاه سنگسار..... گاه مرا ضعیفه می خوانی … گاه لچک به سر … ﻭ ﻣﻦ از هر " مردی" ﻪ ﺗﻮ ⇦مردتــــــــــﺮم⇨  همان وقت که تو عربده می کشی و من به حکم آبروداری پنجره را می بندم ! همان وقت که من درد می کشم و تو پدر می شوی … و باور کن ، که من از تو ⇦مردتــــــــﺮم⇨ همان وقت که در تاکسی  زانویت را به زانویم می سایی  و من خودم را جمع می کنم و آهسته می گویم : " آقای راننده لطــــــــــفا نگه دار! و باز من از تو ⇦مردتــــــــﺮم⇨  همان وقت که پیش پاهایم ترمز می زنی و می گویی چند ؟  و من رویم را بر می گردانم… و تو نمی دانی که دلم چگونه می گرید …گریستنی سخت، دور از اندیشه ی بیمار تو … و باور کن که همان وقت درست همان وقت "من" از " تو" ⇦مردتـــــــــــــــــــﺮم⇨ زن عشق زاید … و تو برایش نام انتخاب می کنی! او درد می کشد … و تو نگران از اینکه بچه دخـــــتر نباشد… !!! او بی خوابی می کشد … و تو خواب حوریان بهشتی می بینی !! او مادر می شود و همه جا می پرســـــن: نام پدر؟!!!! قانونت عادلانه نیست دنیا... #خشونت_علیه_زنان.         #زنان_علیه_زنان +هشتک بزن بانو...دیگر درد ها و حرف هایت را در سینه حبس نکن،بس است آبروداری. فریاد بکش و حقت را بخواه.دست هم جنست را بگیر و در کنارش باش.ما اگر با هم باشیم، دنیا هم حریفمان نمی شود.
نلیسا 🌠🌟 ۰
‏دنیای بی آرزو،
دنیای خوف انگیزی است،
و انسانِ بی آرمان، انسانی حقیر،
بسیار حقیر، و بسیار حقیر...

👤 نادر ابراهیمی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان